Поиск по тегу «къща»

Рейтинг        
Градоустройство 04.04.2016 Меньше минуты

Изработване на градоустройствени планове, комплексно проектиране на сгради и интериори - пълен пакет от проектантски и консултантски услуги - от придобиването на собственост върху терена, до издаване на разрешително за строеж, както и управление на строителния процес до готов продукт.

Консултация, процедиране и изработка на подробни устройствени планове и изменения.

- урегулиране на неурегулиран поземлен имот (ПИ) с цел строителство;

- промяна или уточняване на граници или друго изменение на урегулиран имот (УПИ);

- промяна на начина на застрояване на урегулирани имоти.